Kontakt tel. +48 661 63 92 16,  serwis@LTE.com.pl

Kategorie

Kanał RSS

Nie dodano kanału RSS

REGULAMIN

 Regulamin, na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) oraz art. 8 i nast. ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 z późn. zm.). Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem Sklepu, powyższe zapewnia możliwość zapoznania się z jego treścią przed zawarciem umowy. Sklep internetowy SKLEP.LTE.COM.PL działający pod adresem www.sklep.lte.com.pl prowadzony jest przez LTE Material Handling Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Modlińska 4a, 05-870 Błonie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy pod numerem KRS 0000517072,  o numerze NIP 5213675523, REGON 147325640. Kontakt ze Sklepem: za pośrednictwem poczty elektronicznej: sklep@LTE.com.pl; telefonicznie: + 48 600 732 732; pisemnie na adres: ul. Modlińska 4a, 05-870 Błonie.

§ 1.
Składanie i realizacja zamówień

1. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, są zaproszeniem do zawarcia umowy. Klient składając zamówienie za pomocą środków dostępnych na internetowych stronach Sklepu, składa ofertę kupna określonego produktu na warunkach podanych w opisie produktu i Regulaminie.  
2. Klient, zamierzający nabyć towar może  składać zamówienia w trzech trybach:
1) za pośrednictwem strony internetowej sklep.lte.com.pl 24  godziny na dobę we wszystkie dni tygodnia,
a) po zarejestrowaniu się - w przypadku nowego Klienta, lub zalogowaniu - w przypadku Klienta, który ma już konto Klienta w Sklepie,
b) bez zalogowania (szybkie zakupy);
2) e-mailowo – przesyłając e-maila na adres sklep@LTE.com.pl, 24 godziny na dobę we wszystkie dni tygodnia, podając w wiadomości następujące informacje: zamawiany towar/y, zamawianą ilość, dane niezbędne do realizacji zamówienia: imię, nazwisko lub firma, adres, numer telefonu, wybrany sposób wysyłki towaru, sposób płatności; w przypadku składania zamówienia przez klienta niebędącego osobą fizyczną – osoba do kontaktu;
3) telefonicznie – dzwoniąc pod numer: + 48 600 732 732 , w dni robocze w godzinach 8.00 - 16.00, podając przez telefon wszystkie niezbędne dane potrzebne do realizacji zamówienia – wymienione w punkcie 2 niniejszego ustępu. Koszt połączenia telefonicznego wg. stawek operatora.
3. Klient, składając zamówienie przez stronę www wybiera dany towar za pomocą kliknięcia w ikonę „Do koszyka”, a następnie w swoim Koszyku dokonuje wyboru sposobu dostawy i formy płatności. W trakcie składania zamówienia przez stronę www, Klient przechodzi przez wskazane etapy:
1) wybiera zamawiane towary i ich ilość;
2) oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem;
3) wskazuje adres dostawy zamówienia oraz podaje dane do faktury (adresy i dane firmy mogą się różnić);
4) wybiera formę dostawy;
5) wybiera sposób zapłaty;
4. Potwierdzenie wszystkich istotnych elementów zamówienia następuje po jego złożeniu poprzez wysłanie wiadomości e-mail do Klienta stanowiącej potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji, uzupełnionej o treść aktualnego regulaminu Sklepu. Z tą chwilą, uważa się umowę sprzedaży pomiędzy Sklepem, a Klientem za zawartą.

Do przesyłki zawierającej towar dołączona jest faktura VAT lub paragon fiskalny (zgodnie z zyczeniem klienta), przy czym:
Klient, który chce otrzymać np. dwie faktury na konkretne pozycje lub każdą na inne dane Kupującego winien złożyć odpowiednio dwa oddzielne zamówienia.
5. Jeżeli Sklep nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że zamówiony towar nie jest dostępny, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 30 (trzydziestu) dni od zawarcia umowy, zawiadomi o tym Klienta e-mailowo lub telefonicznie i zwróci całą otrzymaną od niego sumę pieniężną, jeśli zamówienie zostało uprzednio przez niego opłacone.
6. Sklep  nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w dostawie towarów wynikające z błędnie podanych przez Klienta danych lub niepoprawnego adresu dostawy.
7. Liczba sprzedawanych towarów objętych promocją lub podlegających wyprzedaży jest ograniczona. Realizacja zamówień na te towary odbywa się w kolejności, w jakiej zostały one skutecznie zamówione przez Klientów, aż do wyczerpania ich zapasów.

§ 2.
Zmiany w zamówieniach

1. Klient ma prawo dokonania zmian w złożonym zamówieniu do momentu przekazania towaru do wysłania. Po przekazaniu towaru do wysyłki, Klientowi, będącemu konsumentem, przysługuje uprawnienie do odstąpienia od umowy.

2. Zmiany w zamówieniu można dokonać przez kontakt z Biurem Obsługi Klienta pod numerem telefonu + 48 600 732 732, za pośrednictwem poczty elektronicznej: sklep@LTE.com.pl.

3. Dokonywane przez Klienta zmiany w złożonym zamówieniu dotyczyć mogą: ilości zamówionych towarów, adresu wysyłki, danych do faktury, rezygnacji z części lub całości złożonego zamówienia.
4. W przypadku, gdy Klient rezygnuje z części lub całości wcześniej opłaconego zamówienia, zwrot należności odpowiadającej zapłaconej cenie towaru lub towarów, którego rezygnacja dotyczy, zostanie dokonany niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 (czternaście) dni od dnia, w którym Sklep otrzymał daną rezygnację. Wpłacone przez Klienta kwota, o której mowa w zdaniu poprzednim, zostanie zwrócona na rachunek bankowy, z którego została wykonana płatność.

§ 3.
Ceny towarów

1. Ceny towarów oferowanych do sprzedaży w Sklepie umieszczone są przy danym towarze.
2. Wszystkie podawane na stronie Sklepu ceny:

 • wyrażone są w złotych polskich;
 • zawierają podatek VAT (ceny brutto);
 • nie zawierają kosztów przesyłki.

3. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena towaru podana na oficjalnej stronie Sklepu w chwili składania zamówienia przez Klienta.

§ 4.
Formy płatności

1. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary z dostawą na terytorium Polski:

1) płatność przy odbiorze, realizacja zamówienia rozpoczyna się po zakończeniu procesu składania zamówienia,

2) przelew bankowy, przelew elektroniczny, karta płatnicza w jednym z systemów płatności elektronicznych akceptowanych przez Sklep. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od operatora płatności, w przypadku przelewu bankowego po wpłynięciu wpłaty na rachunek bankowy Sklepu.

§ 5.
Czas realizacji zamówienia

1. Przy każdym towarze podany jest przewidywany czas przygotowania zamówienia do wysyłki. Jest to czas, który upływa od złożenia zamówienia przez Klienta do momentu przekazania zamówienia ze Sklepu do przewoźnika realizującego dostawę - uwzględniane są tylko Dni Robocze. Zamówienie na towary o różnym czasie realizacji jest wysyłane po skompletowaniu dostępnych towarów zamówienia. Aktualny status zamówienia dostępny jest po zalogowaniu na konto Klienta w zakładce "historia zamówień". Termin skompletowania paczki określany jest na podstawie towaru o najdłuższym czasie realizacji.
W razie opóźnienia Sklepu z realizacją zamówienia w terminie 30 dni, Klient ma prawo wyznaczyć dodatkowy termin na realizację zamówienia, a po jego bezskutecznym upływie odstąpić od umowy.
2. Wysyłka towarów o różnych terminach dostępności następuje po skompletowaniu całości zamówienia, czyli po upływie najdłuższego terminu dostępności dla zamówionych towarów. W przypadku złożenia zamówienia na towary, w których przynajmniej 1 (jeden) z nich ma termin dostępności dłuższy niż 7 (siedem) dni, Sklep zaoferuje Klientowi podział zamówienia, z którego Klient ma prawo skorzystać według własnego uznania. 
3. Towary objęte zamówieniem dostarczane są do Klienta na wskazany przez niego adres za pośrednictwem Poczty Polskiej lub kuriera: zgodnie z wybranym przez niego sposobem dostawy i płatności. 
4. Termin otrzymania przez Klienta towaru uzależniony jest od wybranego przez niego sposobu dostawy i wynosi: 

 1. 1) w Polsce: 
 • za pośrednictwem Poczty Polskiej (przesyłka biznesowa): 3-5 dni roboczych + czas dostępności towaru; - za pośrednictwem kuriera: 1-2 dni robocze + czas dostępności towaru; 
 • w Paczkomacie (dostawa towaru do wybranego Paczkomatu): 2-3 dni robocze + czas dostępności towaru;
 • odbiór osobisty: 1 dzień roboczy + czas dostępności towaru; 

2) w krajach Unii Europejskiej: 

 • za pośrednictwem Poczty Polskiej (przesyłka ekonomiczna): 10 dni roboczych + czas dostępności towaru; 

3) w krajach poza Unią Europejską: 

 • za pośrednictwem Poczty Polskiej (przesyłka priorytetowa): 7-14 dni roboczych + czas dostępności towaru; 

 

Koszt dostawy jest zależny od sposobu dostawy i formy płatności. Cennik zawierający koszty dostawy jest dostępny w zakładce Koszty wysyłki.

§ 6.
Reklamacje

1. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu, Klient może zgłaszać pisemnie przy użyciu formularza kontaktowego. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

2. Towary mogą być objęte gwarancją producenta lub dystrybutora. Szczegółowe warunki gwarancji i czas jej trwania podawane są w karcie gwarancyjnej wystawionej przez gwaranta, o czym Klient będzie poinformowany na Stronie produktowej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio którego adres znajduje się w dokumencie gwarancji.

3. Sklep zobowiązany jest do wydania towaru bez wad. W przypadku stwierdzenia wady towaru Klientowi przysługuje w szczególności uprawnienie do złożenia reklamacji w terminie 2 (dwóch) lat od daty doręczenia towaru i 1 roku od daty stwierdzenia wady towaru. Na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym, Klient może żądać naprawy towaru, wymiany towaru na wolny od wad, obniżenia ceny towaru albo może odstąpić od umowy sprzedaży.
W takim przypadku Klient powinien odesłać towar na adres Sklepu: LTE Material Handling Sp. z o.o. - Dział Zwrotów i Reklamacji
ul. Modlińska 4a, 05-870 Błonie.
Do odsyłanego towaru należy dołączyć dowód zakupu z opisem reklamacji.

4. Sklep niezwłocznie, jednak najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki z reklamowanym towarem, ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu. Sklep zwróci Klientowi równowartość ceny towaru.

§ 7.
Zwrot należności

1. Z zastrzeżeniem odpowiednich postanowień Ustawy o prawach konsumenta, w przypadku zaistnienia okoliczności zobowiązujących Sklep do zwrotu należności wpłaconych przez Klienta na rzecz Sklepu, zwrot ten następuje nie później niż w terminie 14 dni.

2. Jeżeli Klient dokonał płatności kartą płatniczą lub przelewem elektronicznym zwrot należności następuje na kartę kredytową lub rachunek bankowy, z którego nastąpiła płatność (zwrot płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty). W przypadku płatności przelewem tradycyjnym, płatności przy odbiorze lub gdy z przyczyn niezależnych od Sklepu identyfikacja rachunku bankowego, z którego nastąpiła płatność jest niemożliwa (brak możliwości zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty), zwrot nastąpi na konto Klienta w Sklepie o czym Klient zostanie poinformowany e-mailem, a następnie za uprzednią zgodą Klienta i wyłącznie na podstawie jego dyspozycji zostanie przekazana na rachunek bankowy Klienta. Dyspozycja przekazywana jest do Sklepu za pośrednictwem formularza kontaktu na stronach Pomocy po uprzednim zalogowaniu się na koncie Klienta albo w przypadku odstąpienia od umowy poprzez wypełnienie formularza. Sklep zastrzega sobie prawo do zweryfikowania tożsamości Klienta składającego polecenie zwrotu, w przypadku powzięcia wątpliwości co do tożsamości Klienta.

3. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub jego opóźnienie, jeżeli nastąpiło to z powodu przekazania przez Klienta błędnych danych osobowych (imię, nazwisko, adres) lub błędnego numeru konta.

§ 8.
Prawo odstąpienia od umowy

1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Klient będący Konsumentem, może odstąpić na piśmie od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. W celu złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy Konsument może skorzystać z formularza powinien złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy wysyłając w/w wypełnione oświadczenie na adres: LTE Material Handling – Dział zwrotów i reklamacji, ul. Modlińska 4a, 05-870 Błonie oraz dokonać zwrotu towaru do Sklepu.

2. Zwracane towary muszą być kompletne. Towary powinny być zwrócone w stanie niezmienionym chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, tj. Konsument powinien postępować z towarem mając na uwadze, konieczność jego ewentualnego, późniejszego zwrotu. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno zawierać: określenie adresata (zgodnie z danymi podanymi poniżej) datę zawarcia umowy/odbioru towaru, imię, nazwisko oraz adres Klienta, informację o przedmiocie umowy, datę sporządzenia oraz stwierdzenie, że Klient odstępuje od umowy ze sklepem internetowym sklep.lte.com.pl, jak również – w przypadku oświadczenia w wersji papierowej - winno być podpisane.

4. Zwrot środków pieniężnych Klienta nastąpi w terminie 14 dni kalendarzowych przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu, z zastrzeżeniem ust. 7.

5. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy do Sklepu.

§ 9.
Dane osobowe

1. Składając zamówienie w Sklepie, Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie LTE Material Handling oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia zrealizowanie zamówienia przez Sklep. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

2. Podawane przez Klienta dane niezbędne do zrealizowania wysyłki zamówienia, tj. adres, imię, nazwisko, nazwa firmy, telefon, mogą zostać przekazane Poczcie Polskiej, firmie InPost Paczkomaty Sp. z o.o., kurierowi realizującym wysyłkę w imieniu Sklepu. 

3. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 z późn. zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

4. W przypadku wyrażenia przez Klienta dodatkowej zgody dane osobowe będą przetwarzane przez Sklep w celu informowania Klienta o nowych towarach, promocjach i usługach dostępnych w Sklepie.

5. Klienci Sklepu mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania usunięcia.

§ 10.

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Klient posiada w szczególności następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

 •  Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży,
 • Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sklepem,
 • Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sklepem, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów.

2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (http://www.uokik.gov.pl).

§ 11.
Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 25 grudnia 2014 r .

2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a przede wszystkim kodeksu cywilnego, jak również przepisy ustawy o prawach konsumenta oraz ustawy o ochronie danych osobowych.

3. W celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług Sklep korzysta z informacji zapisywanych przez serwer lokalnie na komputerze Klienta w formie tzw. cookies. Informacje z plików cookies są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej ze stroną internetową Sklepu. Klient, poprzez zmianę ustawień przeglądarki internetowej, może w dowolnym momencie wyłączyć akceptację plików cookies lub wymagać od przeglądarki internetowej każdorazowej zgody na skorzystanie z zawartości pliku cookies. W przypadku nieakceptowania plików cookies korzystanie ze Sklepu może być utrudnione.

4. W przypadku zmiany Regulaminu, zamówienia złożone przed dniem wprowadzenia zmiany są realizowane na podstawie Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w dniu złożenia zamówienia.

 

 

 

 

 


Koszyk  

Brak produktów

0,00 zł Dostawa
0,00 zł Podatek
0,00 zł Razem

Podane ceny są cenami brutto

Realizuj zamówienie